Analytical instruments - VELP Scientifica
VELP Scientifica - Via Stazione, 16 - 20865 Usmate (MB) ITALY - Tel. +39 039 62 88 11 - Fax. +39 039 62 88 120
Analytical instruments - VELP Scientifica
Send us your request
Contact Us
VELP HQ Italy
08:30 – 17:30 (GTM +1)
VELP Inc. U.S.
8.30 AM – 5.30 PM (EST)

搅拌和加热

带有加热性能的磁力搅拌器被广泛应用。铝或者陶瓷加热形式有不同的性能,单加热板或者多加热板,不同的搅拌能力和速度,可为使用者提供相对应的解决方案

加热磁力搅拌器

VELP提供的磁力搅拌器样式多样,有单块加热板的、多块加热板的,铝或陶瓷加热的,且具有不同的搅拌能力和速度。

更多